Artibus et Historiae

Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje gimė mintis įkurti naują dailėtyros žurnalą. Ji buvo įgyvendinta Jozefo Grabskio kartu dailėtyrininkų grupe po Tarptautinio meno istorijos kongreso (CIHA) Bolonijoje, 1979 m. Žurnalui leisti buvo įkurta IRSA leidykla („IRSA Publishing House“), o pirmasis Artibus et Historiae numeris pasirodė 1980 m.

Mūsų žurnalo pavadinimas Artibus et Historie kilo iš paties steigėjo ir vyriausiojo redaktoriaus – dr. Jozefo Grabskio asmeninės patirties. „Artibus“ (menams) – tai užrašas frontone prestižinio ir garbingo „parodų salono“ Varšuvoje, gimtajame dr. Grabskio mieste, populiariai vadinamo „Zachęta“ (lenk. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Dailės skatinimo draugija, įkurta 1860 m.). Antra pavadinimo dalis: et Historiae (ir istorijai) pridėtas profesorei Karolinai Lankoronskai (Karolina Lanckorońska) (1898–2002), įžymiai dailės istorikei ir Lenkijos istorijos šaltinių leidėjai bei Romos Institutum Historicum Polonicum įkūrėjai, atminti. Tai padėka profesorei Lankoronskai ir jos giminės vardo fondui. Dr. Grabskis daugelį metų buvo šios giminės globojamas, su ja jis pats, o paskui ir IRSA, sėkmingai bendradarbiavo.

Artibus et Historiae skirtas dailėtyros problemoms plačiąja prasme. Gausiai iliustruotą, apimantį platų temų spektrą (kiną, fotografiją ir kitas meno sritis naudojančias vaizdinę išraišką) žurnalą leidžia IRSA leidykla. Mūsų leidinys publikuoja tarpdalykinius dailės tyrimus ir problemas, gvildenamas dailėtyros, meno istorijos bei kitų humanitarinių disciplinų (psichologijos, sociologijos, filosofijos, literatūrologijos) tyrimo sričių paribyje. Svarbiu tyrimo objektu laikome santykius ir ryšius tarp įvairių dailės šakų: tapybos, architektūros, skulptūros bei ikonografijos. Mielai skelbiame metodologijos požiūriu naujoviškus darbus, kurie atneša naujų, moksliškai pagrįstų minčių. Jokiu būdu nenorime atsisakyti tradicinių dailėtyros studijų; siekiame, kad dailėtyra kaip akademinė disciplina būtų laikoma atskaitos tašku ir pagrindu parenkant rašinius mūsų žurnalui.

Artibus et Historiae leidžiamas du kartus per metus, o straipsniai spausdinami anglų, vokiečių, prancūzų arba italų kalba, pagal autoriaus pasirinkimą (o kartais – atsižvelgiant ir į straipsnio tematiką). Žurnalo profilį nustato Mokslinis komitetas, kurį sudaro pasauliniu mastu pripažinti dailėtyrininkai. Tas pats Komitetas prižiūri ir redakcijos darbą.

Artibus et Historiae, kaip mokslinis, recenzuojamas dailėtyros žurnalas, įrašytas į: Bibliography of the History of Art (BHA), European Reference Index for the Humanities (ERIH) (kur gavo aukščiausiąją, INT1 kategoriją), taip pat interneto tinklalapiuose: Arts and Humanities Citation Index® ir Current Contents®/Arts & Humanities bei prestižinėje periodikos duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Science. Žurnalas Artibus et Historiae taip pat įtrauktas į Lenkijos mokslo ir aukštojo lavinimo ministerijos balais vertinamų žurnalų sąrašą (20 taškų).

Didesni darbai, kurie dėl savo apimties negalėjo būti paskelbti žurnale, publikuoti aštuonių tomų serijoje Bibliotheca Artibus et Historiae.